شرکت Megacon

شرکت مگاکن (Megacon) در سال 1974 توسط Asbjørn Geber در شهر برگن واقع در کشور نروژ تاسیس شده است.امروزه مگاکن Megacon گروهی بین المللی متشکل از شرکت های متعلق و وابسته می باشد که تجربیات و دانش فنی و تجاری آنها را برای تولید محصولات خلاقانه در کنار یکدیگر جمع کرده است. محصولات این شرکت شامل: 1-مونیتورینگ عایقی (Insulation Monitoring) 1-1-محافظ Guards AC ) AC) 2-1- ترانسدیوسر Transducers AC ) AC) 3-1- رله های تریپ Trip Relays AC ) AC) 4-1-محافظ Guards DC ) DC) 5-1-رله های تریپ Trip Relays Live DC ) Live DC) 6-1-رله های تریپ Trip Relays Non-Live DC ) Non-Live DC) 7-1-آداپتورهای AC فشار قوی (High Voltage AC Adaptors) 2-مانیتورینگ ارت فالت (Earth Fault Monitoring) 1-2- مانیتورینگ جریان نشتی زمین (Earth Fault Monitoring) 2-2- محافظ AC ارت فالت (Earth Fault Guards AC) 3-2- رله های تریپ AC ارت فالت (Earth Fault Trip Relays AC) 4-2- نشان دهنده ارت فالت (Earth Fault Indicator) 5-2- ترانسفورماتورهای IGTx & IGRx 6-2- ماژول امپدانس (Impedance Module) 3-حفاظت ارت فالت (Earth Fault Protection) 1-3- حفاظت AC ارت فالت (Earth Fault Protection AC) 4-کنترلرها و محافظ ها (Controllers and Guards) 1-4- محافظ اکتیو توان (Controllers and Guards) 2-4- محافظ راکتیو توان (Reactive Power Guards) 3-4- کنترلرهای آنالوگ (Analouge Controllers) 5-محافظ AC جریان (Current Guards AC) 1-5- محافظ جریان تک فاز (Single Phase Current Guards) 2-5-محافظ جریان سه فاز (Three Phase Current Guards) 3-5- محافظ تفاضلی جریان (Current Differential Guards) 4-5- محافظ عدم تعادل جریان (Current Imbalance Guards) 6-حفاظت ژنراتور (Generator Protection) 1-6- KEC115/6/7x - KCC115/6/7x 2-6-KPW17x - KCW17x 3-6-KPVA17x - KCVA17x 4-6-MAG10x 5-6-KPC112x - KCC112x 6-6-TSU17x 7-کنترل ژنراتور (Generator Controls) 1-7-کنترلرهای ژنراتور (Generator Controllers) 2-7- پتانسیومترهای الکترونیکی (Electronic Potentiometers) 8-سنکرون کننده ها (Synchronisers) 1-8- سنکرون سازی SECTOR 2-8-سنکرون سازی SPOT ON 3-8-کوپلر باسبار/ ژنراتور (Bus/Gen Coupler) 4-8- نمایشگرهای سنکرون سازی (Synchronisation Indicators) 5-8-مقایسه کننده ولتاژی (Voltage Comparator) 9-محافظ ولتاژ و فرکانس (Freq. & Voltage Guards) 1-9- فرکانس و ولتاژ ترکیب شده (Combined Freq. & Volt. G.) 2-9-محافظ فرکانس (Frequency Guards) 3-9-محافظ ولتاژ (Voltage Guards) 10-کنترل توالی فاز (Phase Sequence Control) 1-10-محافظ مانیتورینگ فاز (Phase Monitoring Guards) 2-10-رله توالی فاز (Phase Sequence Relays) 11- حفاظت LOM یا (Loss of Mains Protection) 1-11- تک فاز (Single Phase) 2-11- سه فاز سه سیمه (Three Phase 3-wire) 3-11-سه فاز چهار سیمه (Three phase 4-wire) 4-11-واحدهای برنامه نویس (Programmer Units) 12-ترانسدیوسرهای اندازه گیری (Measuring Transducers) 1-12-ترانسدیوسر جریان (Current Transducers) 2-12-ترانسدیوسر فرکانس (Frequency Transducers) 3-12-ترانسدیوسر وات و وار (kW and kVAr Transducers) 4-12-ترانسدیوسر ولتاژ (Voltage Transducers) 5-12-ایزولاتور سیگنال (Signal Isolator) 13-محافظ دما (Temperature Guards) 1-13-محافظ دما تک کانال (1 Ch. Temperature Guard) 2-13-محافظ دما سه کانال (3 Ch. Temperature Guard) 3-13-رله دما (Temperature Relay) 14-ترانس جریان (Current Transformers) 1-14-حفاظت و اندازه گیری (Measurement and Protection) 15-تجهیزات تابلو (Panel Instruments) 1-15-آمپرمترها (Ammeters) 2-15-فرکانس مترها (Frequency Meters) 3-15-وات متر و وار متر (kW and kVAr Meters) 4-15-تجهیزات چندکاربره (Multi Instrument) 5-15-نشان دهنده توالی فاز (Phase Sequence Indicators) 6-15- ولت مترها (Voltmeteres) 16-سوئیچ ها (Switches) 17-شنت ها (Shunts) 18-تجهیزات تست و توان (Power & Test Equipment) 1-18-شبیه ساز تست توان (Power Test Simulator) 2-18-آشکارساز نشت جریان (Earth Leakage Detector) 19-نقطه شبنم و رطوبت سنج (Dewpoint & Hygrometers) 1-19-آنالایزرهای ولتاژ (Portable Analysers) 2-19-آنالایزر تک کانال (Single Channel Analysers) 3-19- ترانسمیتر نقطه شبنم (Dewpoint Transmitters) شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت مگاکن (Megacon) ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع تجهیزات تابلو ، تجهیزات تست و توان، رله ها و محافظ های ولتاژی و جریانی و... فعالیت دارد .

  • کشور: نروژ
  • سال تاسیس: 1974

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir