نمایشگاه برق ، الکترونیک و انرژی های نوین یزد- 1396