ساختار داخلی ترانس روغنی

  • امتیاز:
  • 4.5
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 2
  • تعداد بازدید:
  • 252

ساختمان ترانسهای قدرت روغنی : قسمتهای اصلی در ساختمان ترانسفورماتورهای قدرت روغنی عبارتند از: ۱ ­ هسته يك مدار مغناطيسی ۲ ­سيم پيچ های اوليه و ثانويه ۳ ­تانك اصلی روغن به جز موارد فوق اجزا ديگری نيز به منظور اندازه گيری وحفاظت به شرح زير وجوددارند : ۱ ­كنسرواتوريا منبع انبساط روغن ۲ ­ تپ چنجر ۳ ­ ترمومترها ٤ ­نشان دهنده های سطح روغن ٥ ­ رله بوخهلتز ٦ ­سوپاپ اطمينان يا لوله انفجاری / شير فشار شكن ۷ ­رادياتور يا مبدلهای حرارتی ۸ ­پمپ و فن ها ۹ ­شيرهای نمونه برداری از روغن پايين و بالای تانك ۱۰ ­ شيرهای مربوط به پركردن و تخليه روغن ترانس ۱۱ ­ مجرای تنفسی و سيليكاژل مربوط به تانك اصلی و تب چنجر ۱۲ ­ تابلوی كنترل ۱۳ ­ تابلوی مكانيزم تب چنجر ۱٤ ­ چرخ ها ۱٥ ­ پلاك مشخصات نامی در فیلم زیر ساختار ترانس توزیع روغنی زیمنس را مشاهده می کنید

برچسب ها