انتخاب الکترود زمین برای مشترکان فشار ضعیف بر اساس مبحث ۱۳

  • امتیاز:
  • 4.9
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 18
  • تعداد بازدید:
  • 621

براساس مبحث 13مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1395، الکترودهای زمین مطابق با حداکثر جریانی که از یک فاز به تاسیسات مشترک تحویل داده می شود، انتخاب می شوند که در زیر به بررسی آنها می پردازیم. طبق بند 13-5-4-1 مبحث 13،صفحه 59 برای هر انشعاب اعم از تکفاز و سه فاز، حداقل یک اتصال زمین ایمنی باید پیش بینی شود.نوع این اتصال در شهرها، شهرک ها و مجموعه ها با توجه به شرایط زیر و با توجه به حداکثر جریانی که از یک فاز به تاسیسات مشترک تحویل داده خواهد شد، تعیین می شود. فرض بر این است که شرکت توزیع نیروی برق انشعابات یک مشترک را هنگام واگذاری بطور متعادل از سه فاز شبکه تامین خواهد کرد.

الكترود زمين اساسی همان چاه ارت است، يك صفحه مسی به ابعاد (2×500×500 ) ميلي متر در عمق زمين كه دارای نم طبيعی است قرار داده شده و در اطراف آن حداقل به ضخامت 20 سانتیمتر از هر طرف پودر ذغال ريخته و كوبيده می شود. اتصال هادی زمين به صفحه مسی توسط كابلشو مسی پيچی يا پرسی و همچنين با استفاده از جوش اكسيژن انجام می شود. پس از نصب صفحه مسی در داخل ذغال متناوباً 5 لايه سنگ نمک و 5 لايه پودر ذغال هر يک به ضخامت 15 سانتیمتر ريخته شده و كوبيده می شود. حداقل عمق لبه بالايی صفحه مسی از سطح زمين 1.5 متر می باشد.

با توجه به جریان کنتورها، الکترودها به صورت زیر تعیین می شوند: الف) برای مشترکان با کنتور تک فاز یا سه فاز تا ۳۲ آمپر: یک الکترود زمین ساده با عمق حداقل ۲ متر در زمین بکر. (نظیر یک ساختمان سه طبقه که برای هر طبقه اش یک انشعاب برق ۲۵ آمپر تک فاز برقرار شده، یا کارگاهی با یک کنتور ۳۲ آمپر سه فاز). ب) برای مشترکان با یک کنتور برق از ۳۲ آمپر بالاتر تا ۷۵ آمپر سه فاز یا چند کنتور متمرکز در یک نقطه که جمع جریان های نامی کنتورهای هر فاز با اعمال ضریب همزمانی از ۷۵ آمپر تجاوز نکند: یک الکترود زمین ساده به عمق ۴ متر یا دو الکترود زمین ساده به عمق ۲ متر و حداقل فاصله ۴ متر از یکدیگر در زمین بکر. (به عنوان مثال سه کنتور تک فاز ۲۵ آمپر و یک کنتور سه فاز ۳۲ آمپر که در اینجا جمع جریان نامی هر فاز برابر ۵۷ آمپر می باشد؛ یا دوازده کنتور تک فاز ۲۵ آمپر و یک کنتور سه فاز ۳۲ آمپر که در اینجا جمع جریان نامی هر فاز ۱۳۲ آمپر بوده و با اعمال ضریب همزمانی ۵۰ ٪ در نهایت عدد ۶۶ آمپر که در محدوده بند فوق است حاصل می شود).

ج) برای مشترکان با کنتور برق بیش از ۷۵ آمپر سه فاز یا چند کنتور متمرکز در یک نقطه که جمع جریان های نامی کنتورهای هر فاز با اعمال ضریب همزمانی از ۷۵ آمپر تجاوز کند: یک اتصال زمین اساسی یا اتصال زمین مشابه پست ترانسفورماتور تغذیه کننده آن. (مثلاً چهارده کنتور تک فاز ۲۵ آمپر و یک کنتور سه فاز ۳۲ آمپر که در اینجا جمع جریان نامی یکی از فازها برابر ۱۵۷ آمپر و هر یک از دو فاز دیگر ۱۳۲ آمپر خواهد شد. اعمال ضریب همزمانی ۵۰ ٪ روی بیشترین جریان، عدد 78/5 آمپر حاصل و مشمول بند فوق خواهد شد. د) در مورد مجموعه هایی که کنتورهای برق آنها در بیش از یک نقطه متمرکز یا بصورت انفرادی نصب شده و فاصله ی آنها نیز بیش از ۸ متر باشد، هر نقطه تمرکز یا کنتور انفرادی یک مشترک به حساب آمده و طبق سه بند فوق عمل خواهد شد. (به عنوان مثال اگر در ساختمانی به هر دلیل از جمله دارا بودن مغازه یا واگذاری انشعاب از دو معبر متفاوت، دو کنتور انفرادی یا مجموعه کنتور متمرکز با فاصله بیش از ۸ متر نصب شوند، برای هریک طبق بندهای فوق و جریان نامی فازها اتصال زمین متناسب اجرا خواهد شد).

*نکته مهم: ضریب همزمانی: طبق بند ۴ - ۱ - ۶۷ - ۴ آیین نامه تعرفه های تکمیلی برق (الحاقیه شماره ۴ سال ۱۳۸۳ ) برای مجموعه های متشکل از مشترکین متعدد خانگی و تجاری، در محاسبه مجموع قدرت درخواستی متوسط، ضریب همزمانی ۵۰ درصد لحاظ می شود. هیئت مدیره شرکت (شرکت برق منطقه ای یا شرکت توزیع نیروی برق) می تواند به موجب بررسی های فنی، ضریب همزمانی مذکور را تا 2۰ ± درصد (۴۰ تا ۶۰ درصد) تغییر دهد.