پدیده نوسان نقطه نول ( Null Oscillation )

  • امتیاز:
  • 5.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 828

یکی از مشکلات سیستم های دارای اتصال ستاره زمین نشده یا سیستم هایی که اتصال نول آنها تخریب شده است، نوسان (ولتاژ) نقطه نول می باشد. بطور کلی، در سیستم هایی که نقطه نول آنها زمین نشده یا ارتباط نول و زمین به نحوی قطع شده است، ولتاژ نقطه نول به شدت از تغییرات ولتاژ فازها و نامتعادلی آنها متاثر می شود. اتصال نقطه نول به زمین، به خصوص وقتی که مقاومت اتصال کمینه باشد، باعث می شود تا ولتاژ نقطه نول ناچیز و تغییرات آن محدود باشد.

یکی از مشکلات سیستم هایی که دارای اتصال ستاره زمین نشده هستند، وجود هارمونیک مرتبه سه در فازهاست. از آنجا که هارمونیک های مرتبه سه همچون مولفه توالی صفر عمل کرده (با هم همفاز شده) و در نقطه نول با هم جمع می شوند، عدم اتصال نول به زمین باعث می شود تا هرگونه هارمونیک مرتبه سه در فازها باعث نوسان نقطه نول شود.بدین ترتیب نوسان نقطه نول باعث می شود که ولتاژ فازهای مختلف نسبت به نقطه نول ناپایدار گردد.

این موضوع برای وجود هارمونیک سوم در یک فاز در دیاگرام برداری شکل زیر نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می شود،وجود هارمونیک سوم باعث می شود تا نقطه نول با سرعت دو برابر فرکانس زاویه ای برق شهر نوسان کند (توجه شود که جمع سه مولفه اول با فرض تعادل ولتاژها برابر صفر است).