نحوه ی قرائت قطر سیم لاکی با میکرو متر

  • امتیاز:
  • 5.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 2
  • تعداد بازدید:
  • 498

ميكرومتر دستگاهي است که مي توان با آن ضخامت ورق ها و قطر سيم هاي نازك را تا دقت يك صدم ميلي متر، انداز ه گيري کرد.

براي اندازه گيري قطر سيم، سيم را بين دو فك ميكرومتر قرار مي دهيم و جغجغه هرزگرد را آنقدر مي چرخانيم تا دو فك، سيم را در ميان بگيرند. در اين حالت جغجغه هرزگرد با چرخش خود صدايي توليد مي کند و فك ها ديگر پيش نمي روند. از خط کش مهره غلاف، ميلي متر و از لبه کلاهك صدم ميلي متر را مي خوانيم.

برچسب ها