مدارکلید دو پل

  • امتیاز:
  • 4.1
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 7
  • تعداد بازدید:
  • 3931

کلید دو پل، در زمانیکه بخواهیم دو وسیله الکتریکی را از یک مکان روشن و خاموش کنیم، مورد استفاده قرار می گیرد. مانند اتاق های پذیرایی بزرگ که بیش از یک لامپ و یا لوستر دارند که باید در یک زمان یک دسته و زمان دیگر دسته‌ی دیگری از لامپ ها و در موقع دیگر دو دسته لامپ ها روشن شوند. با استفاده از کلید دو پل، در مصرف وسایلی مانند سیم، لوله و کلید صرفه جویی می شود. كلید دو پل در حقیقت، مانند دو كلید یك پل است كه در كنار هم قرار گرفته اند و هر پل آن می تواند به صورت مستقل عمل کند.

طریقه اتصال کلید دوپل: سیم فاز را بعد از عبور از فیوز، به جعبه تقسیم می بریم و از آنجا به پیچ مشترک کلید دوپل، که معمولا به رنگ قرمز یا با حرف P مشخص گردیده است، وصل می کنیم. از دو پیچ غیر مشترک کلید، دو سیم به نام سیم های برگشت فاز به ته دو سرپیچ می بریم و به آن وصل می کنیم. سرپیچ ها را از بدنه به طور مستقیم به نول شبکه متصل می نماییم.چنان چه تعداد لامپ ها بیشتر از دوتا باشند، سرپیچ ها به دو دسته تقسیم می شوند، به طوری که در هر دسته، دو یا چند سرپیچ باهم موازی شده اند. در این صورت سیم برگشت و هم چنین سیم نول به نقطه ی اتصال مشترک سرپیچ ها وصل می شوند. شکل های زیر شمای فنی، شمای حقیقی و شمای مسیر جریان مدار الکتریکی کلید دو پل را نشان می دهد: