سيستم زمين تجهيزات الكترونيكی حساس

  • امتیاز:
  • 4.5
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 12
  • تعداد بازدید:
  • 561

در تمامی تاسیسات الکتریکی بخصوص تاسیسات فشار قوی ، زمین کردن یکی از مهمترین و اساسی ترین اقداماتی است که برای رفاه و سلامتی و اصولا ادامه زندگی اشخاصی که به نحوی با این تاسیسات در تماس هستند صورت می گیرد. سيستم های الكترونيكی كه بايستی سيستم گراند را برای آنها طراحی نمود از يك مدار الكترونيكی با محفظه و كابينت مجزا تا يك مجموعه‌ی وسيع و پيچيده از تجهيزات و كنسول‌های توزيع شده در يك محدوده‌ی فيزيكی وسيع را شامل می شود كه بر اين اساس نيازمندیهای گراندينگ و روشهای زمين كردن اين سيستم ها متفاوت خواهند بود.

معيار تفكيک و تمييز دادن انواع مختلف سيستم های الكترونيكی به منظور طراحی سيستم گراند، بررسی دو موضوع، يكی وضعيت تغذيه و انرژی ورودی اين سيستم ها و ديگری چگونگی اتصال آنها به يكديگر می باشد. بر اساس اين دو موضوع، سيستم های الكترونيكی به 5 زيرگروه زير تقسيم می شوند :1- سيستم ايزوله ( Isolated) 2- سيستم گروهی ( Clustered) ۳- سيستم توزيعی (Distributed ) 4- سيستم چندگانه توزيعی ( Multiple-distribute ) 5- سيستم مركزی قابل توسعه (Central with extensions

1- سيستم ايزوله : سيستمی است كه همه‌ی تجهيزات فرعی به‌صورت متمركز داخل يك محفظه (Enclosure) جمع شده‌اند و تنها يك منبع تغذيه‌ی منفرد به اين سيستم انرژی می دهد. اين سيستم هيچ‌گونه تبادل سيگنال و قدرتی با ساير تجهيزات زمين شده ندارد و تنها يك اتصال گراند برای محافظت پرسنل يا صاعقه در اين سيستم تعبيه می گردد. 2- سيستم گروهی : سيستم گروهی دارای چند جزء از جمله رک های تجهيزات (Equipment racks)يا كنسول‌های قرار گرفته در يك محدوده می باشد.سيستم‌های گروهی معمولی شامل مينی كامپيوترها، سيستم های استريوی صوتی، داده پردازهای متوسط و نيز پردازنده‌های چندجزئی می باشند. 3- سيستم توزيعی : عبارت از سيستمی است كه اجزا و عناصر آن‌ها به‌صورت فيزيكی از هم جدا هستند و از طريق پريزها و فيدرهای جداگانه و يا از فازهای مختلف يك سيستم سه فازه و يا حتی از ترانسفورماتورهای توزيع مختلف تغذيه می شوند. 4- سيستم های توزيعی چندگانه : اين سيستم ها نيز شبيه سيستم های توزيعی می باشند و تنها تفاوت آن‌ها در اين است كه معمولاً چند سيستم در يك محيط و به‌طور هم‌زمان كار می كنند. يك روش تشخيص سيستم های توزيعی چندگانه اين است كه آنها نوعاً يك ريسک بالای تداخل با يكديگر را موجب شده و قابليت جذب نويز بيشتری را از يكديگر و از محيط بيرون دارند. بنابراين علاوه بر نيازمندی های گراندينگ شبيه سيستم های توزيعی، شيلدينگ و فيلترينگ اضافی نيز جهت به حداقل رساندن تداخل اين سيستم ها ضروری می باشد. ۵- سيستم مركزی قابل توسعه : وجه تمايز اين سيستم نسبت به سيستم‌های گروهی و ايزوله اين است كه تمامی عناصر و اجزای سيستم از بخش مركزی به مسافت‌های فيزيكی طولانی منشعب شده‌اند. از طرفی وجه تمايز اين سيستم با يك سيستم توزيعی اين است كه اجزای منشعب شده در اين سيستم، قدرت خود را از قسمت مركزی می گيرند.