خوردگی در اثر جریان سرگردان

  • امتیاز:
  • 4.7
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 13
  • تعداد بازدید:
  • 1320

بدترین خوردگی كه برای فلزات كار گذاشته شده در خاك بوجود می آید، در محل هایی است كه جریان های الكتریكی سرگردان وجود دارد . مقاومت ويژه خاك ها حتی وقتی دارای آب باشند زياد است، بنابراين جريان های الكتريكی داخل زمين از طريق فلزات كارگذاشته شده درخاك كه مقاومت كمی دارند عبور خواهد كرد . جريان سرگردان زمانی می تواند موجب خوردگی لوله گردد كه از يك قسمت از لوله وارد و از قسمت ديگر آن تخليه شود و در حقيقت مدار جريان كامل گردد . نقطه ورود جريان سرگردان كاتد و نقطه خروجی، آند پيل خوردگی خواهد گرديد .

از منابع ایجاد جریان سرگردان می توان به موارد زیر اشاره کرد: - وجود سیستم حفاظت کاتدی در لوله های مجاور لوله مورد تهاجم - استفاده از جریان مستقیم در عملیات حفاری - عملیات جوشکاری با استفاده از جریان مستقیم سیستم های قطار برقی زیر زمینی و نظایر آنها و همچنین میدان مغناطیسی زمین در اطراف لوله تهاجم نیز تاثیر گذاشته و اختلال ایجاد می کند. جریان های سرگردان در 3 دسته زیر طبقه بندی می شوند: 1- جریان های مستقیم 2- جریان های متناوب 3- جریان های تلوریک ( Telluric )

خوردگی جریان های مستقیم : به طور معمول جریان های سرگردان مستقیم ، دارای 3 منبع هستند ایستگاه های حفاظت كاتدی ، سیستم های حمل ونقل و معدنی ، خطوط انتقال برق فشار قوی كه در این میان سهم اصلی متعلق به سیستم های حفاظت كاتدی است. مشكل اصلی در طراحی سیستم های حفاظت كاتدی ، وجود تقاطع خطوط لوله و سازه های فلزی می باشد كه غالبا در زمان طراحی به علت عدم آشنایی با محیط كار و یا عدم پیش بینی های لازم توسط طراح ، جریان های سرگردان و تداخل در نظر گرفته نمی شوند و به همین دلیل نتایج محاسبات تئوریك و آنچه كه در عمل اتفاق می افتد متفاوت بوده و همچنان معضل خوردگی در این قسمت ها وجود داشته و با تاثیر سوء، تداخل به صورت تصاعدی رشد می نماید.بحث ایستگاه های حفاظت كاتدی با دو حالت مختلف مطرح می گردد: 1- وجود لوله بیگانه در نزدیكی حفره آندی 2- تقاطع با لوله و خطوط محافظت شده

جریان متناوبAC : شبكه هوائی انتقال برق متناوب ( فشار قوی) برخی مشكلات را بر روی خطوطه لوله ایجاد نموده است . این مشكلات در جائیكه خطوط لوله در مسیر عبور خود با خطوط هوائی انتقال برق متناوب( فشار قوی بیش از 110 كیلو وات) تقاطع داشته یا به صورت موازی در كنار یكدیگر قرار گرفته باشند ظاهر می شوند. در صورتیكه كابل زیرزمینی با ولتاژ بالا از كنار سازه عبور كند ، لوله توسط تداخلAC باردار شده و همزمان با عبور جریان متناوب از كابل مقداری از جریان از طریق زمین به لوله منتقل می شود و پس از گرفتن جریان توسط لوله در جای دیگری از لوله خارج می شود. جریان متناوب در كابل ایجاد شار مغناطیسی درهوا یا زمین می كند كه این شار باعث تولید جریان و ولتاژ متناوب در خط لوله می شود . همچنین در نواحی از لوله كه در محدوده میدان الكترومغناطیسی انتقال برق قرار دارند در صورتی كه لوله به زمین وصل شود . بار خازنی بزرگی درلوله ایجاد می شود. به نظر می رسد اینگونه تداخل در لوله های بدون پوشش اتفاق نمی افتد .عوامل موثر در میزان تداخل جریان در اثر برق متناوب به صورت زیر خلاصه می شود: 1- ولتاژ خط انتقال برق فشار قوی 2- نسبت هندسی خط لوله و كابل های هوائی 3- فاصله بین خط لوله و سیستم برق فشار قوی 4- مقاومت و كیفیت پوشش لوله 5- مقاومت خاك اطراف لوله 6- تعداد تقاطع و طول مسیر موازی خط لوله خطوط انتقال نیرو