چرا سیم نول برق دارد

  • امتیاز:
  • 4.2
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 46
  • تعداد بازدید:
  • 41045

شاید تاکنون هنگام تست سیم های یک پریز با فازمتر به این مشکل مواجه شده اید که هر دو سیم پریز( فاز و نول) برق دار هستند، درواقع هنگام بروز این مشکل پریز دو فاز نشده و این مورد ناشی از قطع بودن سیم نول و یا مسیر نول می باشد.

برای رفع این اشکال باید به ترتیب موارد زیر را انجام داد: 1-تمام وسایل برقی منزل را از برق بکشید. 2- به سراغ کنتور رفته و سیم نول اصلی را از سیستم سیم کشی منزل جدا می کنیم به طوری که سیم نول تنها باشد. 3- با فازمتر نول را می سنجیم، فاز متر نباید روشن شود(دقت شود این کار با احتیاط کامل و با دست کش انجام شود). 4- باید توجه کرد در این مرحله دست با نول های ساختمان تماس نداشته باشد. 5- اگر روشن شد اشکال از شبکه است و حتما باید به سازمان برق اطلاع داد.

6- در غیر این صورت فیوز برق ساختمان راجدا کرده و نول های ساختمان را می سنجیم نباید فازمتر روشن شود. 7- در این مرحله در حالی که دستکش در دست داریم نول های سیم کشی منزل و نول شبکه را از اکسید( زنگ) پاک می کنیم.بطوری که مس سرخ رنگ و تمیز کاملا مشخص باشد.8- در این مرحله نول شبکه و نول های ساختمان را به هم متصل می کنیم (بهتر است این کار توسط شین یا ترمینال مخصوص انجام شود). 9- در این مرحله فیوز را در جای خودش قرار داده و یک بار دیگر نول را با فازمتر چک می کنیم، نباید روشن شود. 10- نول های ساختمان را از جای اتصال یکی یکی تست می کنیم که نباید روشن شو ند. 11- به ساختمان برگشته و وسایل برقی منزل را به برق می زنیم. 12- نول پریزهای داخل منزل را تست می کنیم نباید فاز متر روشن شود.