بی متال چیست؟

  • امتیاز:
  • 4.5
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 6
  • تعداد بازدید:
  • 4083

برای حفاظت از موتورھای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله ھای حرارتی (بی متال) استفاده می شود. اساس کار این رله ھا بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. بر اثر عبور جریان از بی متال ،دو فلز گرم می شوند و طول آنھا افزایش می یا بد. از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است. دو فلز با ھم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شود. در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکتھا باز و مدار قطع می شود.

طرز کار بی متال در رله ھای حرارتی ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حا مل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، ھادی ھا گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و با عث خم شدن تیغه می شود. حرکت ھر یک از بی متالھا به اھرمی فشا ر می آورد و با جا به جا شدن اھرم، یک میکرو سوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دھد و مدار فرمان را قطع می کند. برای افزایش سرعت عملکرد بیمتال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آھنربا در بالا و پایین تیغه دوفلزی استفاده میشود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک میکند.

رله ھای اضافه بار (بیمتال) تنظیم پذیر ھستند و میتوان آنھا را به گونھای تنظیم کرد که جریانھایی بین ١٫٠۵ تا ١٠ برابر جریان نامی موتورھا را قطع کنند. رله بیمتال سه فاز معمولاً دارای سه پل قدرت و دو کنتاکت فرمان است (یک کنتاکت باز برای اتصال به سیستم ھشداردھنده و یک کنتاکت بسته برای قراردادن در مسیر تغذیه کنتاکتور). کنتاکت معمولا بسته NC با شماره های 95-96 و کنتاکت های معمولا باز NO با شماره های 97-98 مشخص می شوند. برخی از رله ھای بیمتال دارای دو حالت دستی و خودکار ھستند که در حالت دستی اگر رله عمل کند باید آن را به حالت اول بازگرداند، اما در حالت خودکار برگشتن به حالت اول پس از RESET صورت دستی و با فشردن دکمه گذشت مدتی معین به صورت خودکار انجام میشود. اتصال بار تکفاز بھ بی متال سه فاز در صورت استفاده از یك بي متال سه فاز براي یك مصرف كننده تكفاز، باید قطع كننده یكي از فازھا را با قطع كننده فاز دیگر سري نموده و از كنتاكت باقي مانده باید براي اتصال نول به مصرف كننده استفاده نمود.

قسمتھای مختلف یک رله حرارتی عبارتند از:

تیغه ھای اتصال به کنتاکتور ترمینالھای اتصال به کابل موتور ترمینال مشترک مدار فرمان پیچ تنظیم جریان ترمینالھای باز و بسته مدار فرمان پیچ تغییر وضعیت دگمه برگشت وضعیت تست بی متال 1-حالت سرد COLD: در این روش دو برابر جریان نامی بی متال تزریق می گردد و زمان عملکرد رله بی متال یادداشت می شود. 2-حالت گرم HOT: چون این تست پس از تست حالت سرد و پس از عمل کردن رله صورت می گیرد، تست گرم نامیده می شود. در این روش جریانی معادل شش برابر جریان نامی تزریق شده و زمان عملکرد رله بی متال یادداشت می گردد. ٣- حالت دو فاز : در این روش در مدار بالا یکی از فازھا را قطع کرده و مدار را با دو فاز می بندند. و زمان عملکرد رله را یادداشت می کنند. مقادیر به دست آمده با نمودار بي متال مقایسه مي گردد.