چکیده

در ترانسفورماتورهای سه فاز، انجام تست گروه برداری ترانس واجب است. گروه برداری در ترانسفورماتورها یکی از معیارهای اساسی برای موازی نمودن ترانس هاست. برای ترانسفورماتورهای سه فاز، اتصالات داخلی بسیاری موجود می باشد. این اتصالات دلیل تنوع در دامنه ها و فازهای ولتاژ ثانویه می شوند. دامنه ولتاژ را می توان با تنظیم نسبت تبدیل، اصلاح نمود، اما اختلاف فاز را نمی توان جبران نمود. بنابراین باید ترانسفورماتورهایی را با یکدیگر موازی نمود که توالی فاز و اختلاف فاز آن ها مشابه باشد. همه ترانس ها دارای گروه برداری های یکسان، توالی فاز و اختلاف فاز مشابه بین اولیه و ثانویه دارند. بنابراین، قبل از خریدن ترانس باید از مطابقت گروه برداری ترانس مورد نظر با سیستم موجود، اطمینان حاصل نمود.

کلمات کلیدی

تست گروه برداری ترانس، گروه برداری ترانس، نحوه انجام تست گروه برداری ترانس، تست ترانسفورماتور

مقدمه

متن مقاله


نحوه انجام تست گروه برداری ترانس

تست گروه برداری، به آزمایشی گفته می‌شود که برای تشخیص نماد گروه برداری ترانسفورماتور به کار می‌رود. این تست‌ها در حالتی که ترانسفورماتورها روی تپ نامی‌شان هستند انجام می‌شوند. یک روش انجام آزمایش این است که پس از اتصال منبع تغذیه آزمایش به سمت فشارقوی، ترمینال‌های a2 و A2 را به هم متصل کنیم تا یک نقطه مشترک بین اولیه و ثانویه ایجاد شود و سپس با اندازه‌گیری ولتاژها بین همه ترمینال‌ها و رسم نمودارهای مربوطه، گروه برداری را به دست آوریم. در زمان انجام آزمایش‌ها در صورت وجود سیم نول، این سیم به زمین متصل نمی‌شود تا مانع برقراری جریان گردابی گردد. در صورتی که اتوترانسفورماتور دارای سیم‌پیچ ثالثیه مثلث باشد، باید بین این سیم‌پیچ و سمت فشارقوی نیز ارتباط الکتریکی ایجاد کرد.

محاسبه گروه برداری

محاسبه گروه برداری: یک روش ساده برای تعیین گروه برداری:برای یافتن گروه برداری ترانس، بردار ولتاژ فشارقوی را روی عقربه دقیقه شمار فرض کرده و راستای آن را در امتداد ساعت12 فرض می کنیم. بردار ولتاژ فشار ضعیف را روی عقربه ساعت شمار در نظر می گیریم. هر ساعت معادل 30 درجه اختلاف فاز بین فازهای هم نام است. در حقیقت اگر میزان اختلاف فاز را بر 30 تقسیم نموده و عدد حاصله را گروه برداری می نامیم. برای مثال در شکل زیر، گروه برداری ترانس 4 می باشد.


نوع اتصالات ترانسفورماتورها

به طور کلی مطابق استاندارد IEC۷۶-۴ ، نوع اتصالات ترانسفورماتورها می تواند مطابق یکی از اعداد ۱۱،۱۰،۸،۷،۶،۵،۴،۲،۱،۰ باشد . اصولاً، اتصالات ترانسفورماتورها به چهار دستۀ مجزا تقسیم می شوند که عبارتند از: 1) ترانسفورماتورهایی که دارای گروه ۰،۴ یا ۸ هستند . 2) ترانسفورماتورهایی که دارای گروه ۲،۶ یا ۱۰ هستند . ۳) ترانسفورماتورهایی که دارای گروه ۱ یا ۵ هستند . ۴ ) ترانسفورماتورهایی که دارای گروه ۷ یا ۱۱ هستند .
محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir