چکیده

برای تایید مشخصات و عملکرد ترانسفورماتورهای قدرت، باید تست هایی بر روی ترانس انجام شود. برخی از تست ها در محل تولید ترانسفورماتورها قبل از تحویل ترانس ها انجام می شود. ترانسفورماتور یکی از تجهیزات مهم در سیستم قدرت می باشد و به همین دلیل آزمون و تست آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، انواع تست های ترانسفورماتور معرفی شده است.

کلمات کلیدی

انواع تست ترانسفورماتور، تست ترانس، تست نوعی ترانس، تست روتین ترانس

مقدمه

برای تایید مشخصات و عملکرد ترانسفورماتورهای قدرت، باید تست هایی بر روی ترانس انجام شود. برخی از تست ها در محل تولید ترانسفورماتورها قبل از تحویل ترانس ها انجام می شود. ترانسفورماتور یکی از تجهیزات مهم در سیستم قدرت می باشد و به همین دلیل آزمون و تست آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، انواع تست های ترانسفورماتور معرفی شده است.

متن مقاله


تست های ترانسفورماتور

برخی از تست ها در محل تولید ترانسفورماتورها قبل از تحویل ترانس ها انجام می شود. در اصل، دو دست از تست ها در محل تولید ترانس انجام می شود که تست های نوعی و تست های روتین می باشند. علاوه بر این دو دسته، تست های ترانس دیگری نیز وجود دارد که در محل مصرف قبل از راه اندازی اجرا می شود. انواع تست های ترانس: -تست هایی که در کارخانه انجام می شود: 1) آزمایش های نوعی (تایپ تست) 2) آزمایش های روتین (معمول) 3) آزمایش های ویژه - تست هایی که در محل مصرف انجام می شود: 1) تست های قبل از راه اندازی 2) تست های مانیتورینگ دوره ای 3) تست های اضطراری


تست های نوعی ترانس

برای اثبات برآورده شدن انتظارات مشتری از ترانس مورد نظر، باید تست های مختلفی در کارخانه بر روی ترانس انجام شود. به منظور تایید طراحی ترانس مطابق با انتظار مشتری ، تست هایی بر روی ترانس انجام می شود. این تست ها بر روی تمام واحدهای تولید شده انجام نمی شود، بلکه بر روی نمونه اولیه انجام می شود. تست های نوعی توانس معیار های اصلی و بیسیک طراحی یک محصول را تایید می کند. تست های نوعی شامل موارد زیر می شود: 1) سنجش مقاومت سیم پیچ ترانس 2) تست نسبت تبدیل 3) تست گروه برداری ترانس 4) اندازه گیری امپدانس اتصال کوتاه و تلفات بار 5) تست مدار باز ترانس 6) تست دی الکتریک ترانس 7) تست مقاومت عایقی 8) تست تپ چنجر on-load 9) تست خلا تانک ترانس

تست های روتین ترانس

این تست ها برای تایید عملکرد واحد اختصاصی انجام می شود. تست های روتین بر روی تمام واحدهای تولید شده در بخش تولید انجام می شود. تست های روتین ترانس شامل موارد ذیل می شوند:1) سنجش مقاومت سیم پیچ ترانس 2) تست نسبت تبدیل ترانس 3) تست گروه برداری ترانس 4) تست اتصال کوتاه 5) تست مدارباز ترانس 6) سنجش مقاومت عایقی ترانس 7) تست دی الکتریک 8)تست تپ چنجر on-load 9) تست فشار روغن ترانس یعنی تست های روتین شامل تمام تست های نوعی به جز تست افزایش حرارت و تست خلا می شود.

تست های ویژه ترانس

این تست ها طبق درخواست هر مشتری و برای دستیابی اطلاعات مفید کاربران در حین تعمیرات و نگهداری ترانس و یا بهره برداری انجام می شود. این تست ها شامل: 1) تست دی الکتریک 2) سنجش امپدانس مولفه صفر ترانس های سه فاز 3) تست اتصال کوتاه 4) اندازه گیری سطح آکوستیک نویز 5) اندازه گیری هارمونیک جریان بی باری 6) اندازه گیری توان مصرفی پمپ های روغن و فن ها 7) تست رله بوخهلتز، اندیکاتور حرارتی و ...
محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir