چکیده

فیلترهارمونیک با استفاده ازآرایشی ازخازن،سلف ومقاومت جریان های هارمونیکی را به سمت زمین هدایت می کنند. هرفیلتر هارمونیک می تواند ازبسیاری ازعناصر تشکیل شود،که هر یک ازآنها جهت انتقال یکی از مضارب هارمونیکی به زمین استفاده می شود.

کلمات کلیدی

فیلتر هارمونیک

مقدمه

فیلتر هارمونیک

متن مقاله


فیلتر هارمونیک چیست

فیلترهارمونیک با استفاده ازآرایشی ازخازن،سلف ومقاومت جریان های هارمونیکی را به سمت زمین هدایت می کنند. هرفیلتر هارمونیک می تواند ازبسیاری ازعناصر تشکیل شود،که هر یک ازآنها جهت انتقال یکی از مضارب هارمونیکی به زمین استفاده می شود.


نحوه انتخاب راکتور هارمونیک مناسب

نصب راکتور در شبکه هایی ضروری است که THD جریان آن ها بیش از 10% و یا THD ولتاژ بیشتر از 3% (در حالت بدون خازن) باشد.در اینگونه موارد رعایت نکات زیر ضروری می باشد: 1-اگر دامنه هارمونیک سوم جریان بیشتر از 20% هارمونیک پنجم جریان باشد، از راکتورهای هارمونیک سوم (P=14%) استفاده می شود. در غیر این صورت از راکتورهای هارمونیک پنجم (P=7% یا P=5.67%) استفاده خواهد شد. 2-در حالت استفاده از راکتورهای هارمونیک پنجم اگر THD ولتاژ کمتر از 7% باشد از راکتور 7% و اگر بیشتر باشد از راکتور 5.67% استفاده می شود. 3-در حالت نصب خازن بصورت سری با راکتور، ولتاژ اعمالی به خازن برابر خواهد بود با :(Uc=U / (1 - P لذا باید توجه داشت که ولتاژ نامی خازن مورد استفاده در مدارات راکتور دار همیشه بیشتر از ولتاژ نامی شبکه خواهد بود. برای رسیدن به فرکانس تشدید طراحی شده، حتما باید از خازنی استفاده شود که ظرفیت آن روی راکتور ثبت شده یا در کاتالوگ آن ذکر شده باشد.

مزایای استفاده از راکتورهای حذف هارمونیک

مزایای استفاده از راکتورهای حذف هارمونیک شامل موارد زیر می باشد: 1-کاهش اضافه جریان در زمان سوئیچینگ بانک خازن 2-کاهش اضافه بار خازن در اثر هارمونیک ها 3-کاهش حرارت ایجاد شده در کابل ها 4-کاهش حرارت ایجاد شده در ترانسفورماتورها 5-عمر بیشتر خازن 6-حذف اعوجاج شکل موج ولتاژ 7-جلوگیری از عملکرد بی دلیل مدارهای حفاظتی

انتخاب راکتور مناسب

اتخاب خازن و راکتور مناسب برای کارکرد صحیح سیستم بسیار مهم می باشد. برای رسیدن به بهترین نتیجه، رعایت نکات زیر ضروری می باشد: 1-فرکانس رزونانس سری باید بر مبنای آنالیز هارمونیک سیستم انتخاب شود. 2-بخاطر خاصیت سلفی راکتور، ولتاژ دوسرخازن از ولتاژ برق شبکه بیشتر می باشد. لذا انتخاب ولتاژ خازن بر مبنای فرکانس رزونانس صورت می گیرد. 3-بدلیل بالاتر بودن ولتاژ خازن از ولتاژ شبکه خاصیت سلفی راکتور، توان ایجاد شده در شاخه سری با توان خازن متفاوت است. به همین دلیل برای رسیدن به توان دلخواه باید از ظرفیت های اصلاح شده استفاده کرد. 4-با استفاده از فلوچارت زیر می توان فرکانس تشدید را انتخاب نمود:


5-ولتاژ دو سر خازن برابر خواهد بود با : (Uc=U / (1-P بعد از انتخاب فرکانس رزونانس، از جداول زیر ظرفیت خازن متناظر تعیین می گردد.


نکات مهم در استفاده از راکتورهای حذف هارمونیک

1-خازن و راکتور باید با هم هماهنگ باشند یعنی ظرفیت خازن دقیقا معادل مقدار ذکر شده در جدول باشد 2-راکتورها حرارت زیادی تولید می کنند لذا باید در ارتفاع بالاتری از خازن ها قرار گیرند و تهیه مناسب برای آن ها پیش بینی گردد. 3-بین راکتورها و بدنه تابلو، و همچنین بین دو راکتور حداقل فاصله ای بین 5 تا 7 سانتی متر در نظر گرفته شود.
محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir