چکیده

خطرات الكترومغناطيسي دائم الوجود در فضاي اطراف ما از قبيل خطرات طبيعي مانند صاعقه و خطرات سيستمي مانند رادارها ، ديزل ژنراتورها ، دستگاههاي جوشكاري ، بي سيم ها و يا هر تشعشع كننده ديگري، مي توان بيش از پيش به اهميت ايمني جامع الكترومغناطيسي پي برد.

کلمات کلیدی

تهدیدات الکترومغناطیس ، الکترومغناطیس

مقدمه

متن مقاله


مقدمه

خطرات الكترومغناطيسي دائم الوجود در فضاي اطراف ما از قبيل خطرات طبيعي مانند صاعقه و خطرات سيستمي مانند رادارها ، ديزل ژنراتورها ، دستگاههاي جوشكاري ، اتفاقات ناخواسته در شبكه هاي برق ، بي سيم ها و يا هر تشعشع كننده ديگري، مي توان بيش از پيش به اهميت ايمني جامع الكترومغناطيسي پي برد. امروزه با توجه به گسترش روز افزون صنعت الكترونيک به جرات مي توان گفت كه سامانه يا ابزار صد در صد مكانيكي نمي توان پيدا كرد و برد ها و قطعات الكتريكي و الكترونيكي به جزء جزء سامانه هاي اطراف ما وارد شده اند و اين تصور را كه فقط تجهيزات مخابراتي و الكترونيكي در مقابل خطرات الكترومغناطيس دچار مشكل مي شوند را كاملاً از بين برده است. خطرات الكترومغناطيس نوين كه مي توان از آنها به تسليحات الكترومغناطيس نام برد بر روي كليه تجهيزات ، سامانه ها ، ادوات و تسليحاتي كه به نوعي داراي برد هاي الكتريكي و الكترونيكي مي باشند و يا داراي قسمتهايي حساس به جريان الكتريكي )به عنوان نمونه چاشني ها ( هستند اثرات مخرب شديدي دارند. مخاطرات ديگر مانند جريان هاي هدايتي والقايي ناشي از رعد و برق، ژنراتورهاي برق، سيگنال سيستمهاي مخابراتيوهر آنچه كه به عنوان سيگنال مزاحم محسوب مي شود، در اطراف ما دائم الوجود مي باشند و با توجه به مطالعاتي كه در كشور آلمان صورت گرفته است ، صدمات و خسارات ناشي از اين نوع خطرات الكترومغناطيس غير تسليحاتي بيش از خسارات با منشاء غير از خطرات الكترومغناطيس مي باشد.طيف فركانسي خطرات طبيعي و ناخواسته معمولا محدودتر از طيف خطرات الكترومغناطيسي است و بنابراين ايمني در مقابل خطرات الكترومغناطيسي با منشاء تسليحات الكترومغناطيس، ايمني در مقابل ساير موارد را نيز پوشش مي دهد.


خطرات الكترومغناطيسي

خطرات الكترومغناطيسي عبارتند از؛ امواج الكترومغناطيسي مخرب كه به صورت پالس بوده و داراي انرژي زيادي مي باشند. ميدان الكترومغناطيسي حاصل از اين امواج، مي تواند ولتاژ وجريان بالاتر را به صورت لحظه اي بر كليه رسان اهاي موجود، نظيرسيم ها، مدارات ولوازم الكتريكي والكترونيكي القاء كند. اين پالس باعث سوزاندن ويا مختل كردن، فعال وغير فعال كردن يک اتصال نيمه هادي ويا تعداد زيادي از آنها در محدوده وسيع مي گردد كه موجب اختلال درسيستمهاي الكترونيكي وارتباطي مي شود. در زير به بيان مختصر خطرات الكترومغناطيس مي پردازيم.


منابع طبيعي: 1-صاعقه 2-تشعشعات كيهاني منابع سيستمي يا ابزاري: 1-سوئيچينگ 2-موتورها 3-دستگاههاي جوشكاري 4-اتصال كوتاه 5-ژنراتورها 6-رادار ها و هر گونه تشعشع كننده امواج الكترومغناطيسسلاح هاي الكترومغناطيسي: 1-انفجار هاي هسته اي(سطحي، نيمه سطحي، ارتفاع بالا) 2-بمب هاي الكترومغناطيسي انفجاري 3-تسليحات الكترومغناطيسي با تغذيه الكتريكيراهبردهاي ايمني

راهبرد ايمني، براي تعيين محدوده تعريف شده اي از سطح عملكرد يک سازمان بر اساس خط مشي هاي پدافندي، مديريتي وفني سازمان در شرايط وقوع خطرات الكترومغناطيسي مي باشد. اين راهبرد مي تواند براي يک سازمان بر اساس موارد زير تدوين گردد: 1- حفظ کل فرآيند توليد واجراي فعاليتهاي مهم به همراه کمترين آسيب پذيري تجهيزات.2- فقط تداوم توليد و فعاليت اصلي. 3- حفظ تجهيزات پشتيبان مرتبط با فعاليت اصلي سازمان.

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
[email protected]