چکیده

سیستم قطع اضافه فشار خازن را در صورت وقوع اضافه بار و در صورت پایان یافتن عمر خازن محافظت می کند.

کلمات کلیدی

مقدمه

متن مقاله


سیستم قطع اضافه فشار خازن

خازن ها نیز مانند سایر قطعات الکتریکی دارای عمر مفید می باشند.به دلیل آن که خازن های خود ترمیم کننده به ندرت دچار اتصال کوتاه دائمی می شوند، فیوز به تنهایی نمی تواند حفاظت کافی را از خازن به عمل آورد، به همین دلیل سیستم قطع اضافه فشار به خازن افزوده می شود.در این سیستم شیاری در بدنه فلزی خازن ایجاد و سپس شیار جمع می شود.همچنین سیستم هایی که المنت ها را به ترمینالها وصل می کنند در یک نقطه تضعیف می شوند.گازهایی که در اثر شکست های الکتریکی در خازن ایجاد می شود، سبب افزایش فشار داخلی آن می گردد.فشار حاصله به تمام بدنه خازن فشار آورده و باعث باز شدن شیار سیستم قطع اضافه فشار می شود.در اثر حرکت روبه بالای درپوش خازن، سیم ها از محل تضعیف شده پاره و اتصال داخلی خازن قطع می گردد.


نکات

برای آنکه سیستم قطع اضافه فشار به درستی عمل کند نکات زیر باید رعایت شود: 1-فضای کافی برای افزایش ارتفاع به میزان حداقل 2 سانتیمتر در بالای خازن در نظر گرفته شود.2-اتصال خازن به مدار حتما با سیم یا کابل افشان انجام پذیرد 3-شیار خازن به وسیله گیره یا هر چیز دیگری مهار نشده باشد


محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir