چکیده

هادی های نزولی در روی بام باید ترجیحا نزدیک گوشه های ساختمان نصب شوند. به منظور تقسیم بهینه ی جریان صاعقه، هادی های نزولی روی بام باید به صورت یکسان روی دیواره های خارجی ساختمان توزیع شوند.

کلمات کلیدی

هادی های نزولی، بام، دیواره های خارجی ساختمان

مقدمه

متن مقاله


2.2.1.1 تعداد و آرایش

هادی های نزولی در روی بام باید ترجیحا نزدیک گوشه های ساختمان نصب شوند. به منظور تقسیم بهینه ی جریان صاعقه، هادی های نزولی روی بام باید به صورت یکسان روی دیواره های خارجی ساختمان توزیع شوند(شکل 2.47)


شکل 2.47: فاصله (a) بین هادی های نزولی
شکل 2.47: فاصله (a) بین هادی های نزولی

جدول 2.22: فواصل مابین هادی نزولی برای طبقه بندی های متفاوت حفاظت صاعقه
جدول 2.22: فواصل مابین هادی نزولی برای طبقه بندی های متفاوت حفاظت صاعقه

در محل اتصال هر هادی نزولی به سیستم ارتینگ، باید یک نقظه ی اندازه گیری تعبیه شود.


به منظور شناسایی ساده، نقاط اندازه گیری باید با علامت، به طور مثال شماره گذاری، مشخص شوند.


شکل 2.48: نقطه ی اندازه گیری در محل ورود به زمین
شکل 2.48: نقطه ی اندازه گیری در محل ورود به زمین

شکل 2.49: ساختمان با نمای شیشه ای
شکل 2.49: ساختمان با نمای شیشه ای

هادی های نزولی:ملاحظات خاص

در صورتی که امکان نصب هادی نزولی روی یک وجه یا بخشی از یک وجه از ساختمان وجود نداشته باشد، باید هادی های نزولی را در وجه های دیگر نصب کرد. فواصل بین این هادی های نزولی نباید کمتر از ۳/۱  مقادیر جدول 2.22 باشد.
اطلاعات کلی: هادی های نزولی غیر ایزوله اتصال ساپورت های داخلی

ساختمان هایی که مساحت زیادی دارند (نظیر کارخانه های صنعتی، سالن نمایشگاه، و غیره) و ابعاد آن ها بیش از چهار برابر فواصل هادی های نزولی است، تا حد امکان، باید مجهز به هادی های نزولی داخلی به فاصله ی هر ۴۰ متر شوند. تمام ساپورت های داخلی و دیواره ی پارتیشن های داخلی با بخش های هادی، نظیر میله ی استیل تقویتی، اگر شرایط فاصله ی جداسازی را برآورده نمی کنند، باید در نقاط مناسب به سیستم جذب و سیستم ارتینگ وصل شوند.


اگر به دلایل زیبایی معماری، هادی های نزولی را نتوان روی سطح نصب کرد، در این صورت باید این هادی ها به طور مثال در شیارهایی از بنا نصب شوند.

بدین منظور باید به موارد زیر توجه داشت:

• پلاستر در اثر انبساط حرارتی آسیب می بیند.

• پلاستر ممکن است به خاطر واکنش های شیمیایی دچار تغییر رنگ شود.

• هادی هایی که روکش PVC دارند از این موارد جلوگیری می کنند.


شکل 2.50: اصول نصب هادی نزولی
شکل 2.50: اصول نصب هادی نزولی

منابع

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir