چکیده

هادی های نزولی بخشی از سیستم حفاظت اولیه در برابر صاعقه هستند که به منظور هدایت جریان صاعقه از سیستم ارتینگ طراحی می شوند.

کلمات کلیدی

هادی های نزولی، سیستم حفاظت اولیه در برابر صاعقه، سیستم ارتینگ، عبور جریان

مقدمه

متن مقاله


شکل 2.46: سیستم هادی نزولی مطابق با استاندارد (VDE0185-305-3) IEC62305-3
شکل 2.46: سیستم هادی نزولی مطابق با استاندارد (VDE0185-305-3) IEC62305-3

2.2 هادی های نزولی

هادی های نزولی بخشی از سیستم حفاظت اولیه در برابر صاعقه هستند که به منظور هدایت جریان صاعقه از سیستم جذب به سیستم ارتینگ طراحی می شوند (شکل 2.46). به منظور کاهش احتمال آسیب دیدگی از جریان صاعقه که در سیستم حفاظت در برابر صاعقه وارد می شود، هادی های نزولی باید طوری بین نقطه ی برخورد صاعقه و زمین نصب شوند که:

• چند مسیر موازی برای انتقال جریان وجود داشته باشد

• طول مسیر تا حد ممکن کوتاه باشد

• بین قسمت های هادی سازه ی ساختمان، هم پتانسیل سازی انجام شود

وظیفه ی سیستم هادی نزولی، ایجاد مسیری برای عبور جریان از سیستم جذب به سیستم ارتینگ است. تعداد مسیرها مطابق با وسعت ساختمانی که تحت حفاظت قرار می گیرد به دست می آید، که این تعداد در هر شرایطی نباید از دو مسیر کمتر باشد. باید مطمئن شد که مسیرهای جریان، کوتاه هستند و بدون تشکیل حلقه در طول مسیر نصب شده باشند. جدول 2.22 فواصل بین هادی های نزولی را در کلاس های متناظر حفاظت در برابر صاعقه نشان می دهد.
2.2.1 روش های برنامه ریزی

هادی های نزولی، سیستم جذب را از طریق یک مسیر کوتاه و مستقیم به سیستم ارتینگ وصل می کند.  


2.2.1.1 تعداد و آرایش


2.2.1.2 استفاده از اجزای طبیعی


2.2.1.3 هادی نزولی عایق مقاوم در برابر ولتاژ زیاد


2.2.2 انواع هادی های نزولی

2.2.2 انواع هادی های نزولی


2.2.2.1 سیستم غیر ایزوله ی حفاظت در برابر صاعقه

در صورتی که نتوان فاصله ی جداسازی لازم را بین سیستم حفاظت در برابر صاعقه و سیستم های فلزی ساختمان تاسیسات ایجاد کرد، باید اقدامات دیگری را لحاظ کرد. به منظور جلوگیری از جرقه های خطرناک و ریسک بروز حریق، باید ملاحظات زیر را در نظر گرفت:

• افزایش فاصله ی ایمنی

• افزایش تعداد هادی های نزولی (فاصله ی جداسازی باید مجددا محاسبه شود)

•ایجاد اتصال بین سیستم هایی که قابلیت حمل جریان صاعقه را دارند


شکل 2.57: حفاظت عایق در برابر صاعقه با نوک های عایق
شکل 2.57: حفاظت عایق در برابر صاعقه با نوک های عایق

2.2.2.2 سیستم ایزوله ی حفاظت در برابر صاعقه

 با استفاده از سیستم های ایزوله ی حفاظت در برابر صاعقه می توان حفاظت در برابر صاعقه را مطابق با استاندارد IEC62305 انجام داد. حفظ فاصله ی جداسازی از سیستم های الکترونیکی را که توسط استاندارد الزامی است، می توان با نسخه های مختلفی از سیستم های عایق حفاظت در برابر صاعقه به دست آورد (شکل  2.56 تا 2.59 ).  هر جزء و سیستمی قادر است طیف وسیعی از راه حل ها را بسته به الزامات ایجاد کند.شکل 2.58: حفاظت عایق در برابر صاعقه با استفاده از isCon®
شکل 2.58: حفاظت عایق در برابر صاعقه با استفاده از isCon®

در تاسیساتی که خطر انفجار یا حریق بیشتر است، جلوگیری از وقوع جرقه حیاتی است.


شکل 2.59: حفاظت در برابر صاعقه با میله های جذب
شکل 2.59: حفاظت در برابر صاعقه با میله های جذب

1 - هلدر عایق GRP
2 - هادی گرد

شکل 2.60: حفاظت عایق در برابر با میله های GRP
1 - هلدر عایق GRP 2 - هادی گرد شکل 2.60: حفاظت عایق در برابر با میله های GRP

حفاظت عایق در برابر صاعقه روی یک میله ی جذب

 سیستم حفاظت در برابر صاعقه شامل میله های GRP با قطر ۱۶ یا ۲۰ میلی متر است:

• طیف وسیعی از لوازم جانبی برای هر دو نوع سیستم موجود است

• دو ضخامت مختلف برای مواد

• قابلیت استفاده به صورت یک مجموعه برای کاربردهای مختلف


جدول 2.23: مشخصات میله های عایق GRP
جدول 2.23: مشخصات میله های عایق GRP

2.2.2.3 هادی isCon با قابلیت تحمل ولتاژ بالا

منابع

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir