چکیده

سیستم های پایانه ی هوایی بخشی از سیستم حفاظت در برابر صاعقه هستند که از ساختمان در برابر برخوردهای مستقیم صاعقه حفاظت می کنند.

کلمات کلیدی

سیستم، پایانه ی هوایی، حفاظت در برابر صاعقه، سیستم ارتینگ، میله های جذب

مقدمه

متن مقاله


2.1 سیستم های پایانه ی هوایی

سیستم های پایانه ی هوایی بخشی از سیستم حفاظت در برابر صاعقه هستند که از ساختمان در برابر برخورد های مستقیم صاعقه حفاظت به عمل می آورند. سیستم های جذب ممکن است متشکل از ترکیبی از هر یک از اجزای زیر باشند:

  • میله های جذب (شامل دکل های خودایستا) (شکل 2.2)
  • کابل های کششی
  • هادی های مش بندی شده

شکل 2.2: طراحی سیستم حفاظت در برابر صاعقه با استفاده از روش های زاویه ی حفاظتی، مش و گوی غلتان
شکل 2.2: طراحی سیستم حفاظت در برابر صاعقه با استفاده از روش های زاویه ی حفاظتی، مش و گوی غلتان

2.1.1 روش های طراحی سیستم های پایانه ی هوایی


1 - قطعه ی انبساطی 
2 - ترمینال 

شکل 2.13: مش حفاظت در برابر صاعقه به همراه قطعه ی انبساطی
1 - قطعه ی انبساطی 2 - ترمینال شکل 2.13: مش حفاظت در برابر صاعقه به همراه قطعه ی انبساطی

2.1.2 تغییرات طول در اثر تغییرات دما

در دماهای بالاتر، نظير تابستان، طول سیستم های جذب و ارسترها تغییر می کند. تغییرات طول که مربوط به تغییرات دما هستند باید در هنگام نصب لحاظ شوند. با استفاده از قطعات انبساطی (شکل 2.13) می توان به تغییرات طول پاسخ داد، که این پاسخ یا به خاطر شکل این قطعات است ( به طور مثال به شکل s  هستند)، یا به خاطر خطوط انعطاف پذیر آن ها است. برای مقاصد علمی، فواصل قطعات انبساطی که در جدول 2.4 ارائه شده اند، موثر هستند.


جدول 2.4: قطعات انبساطی برای جبران سازی تغییرات طول ناشی از تغییرات دما
جدول 2.4: قطعات انبساطی برای جبران سازی تغییرات طول ناشی از تغییرات دما

2.1.3 حفاظت اولیه در برابر صاعقه برای سازه های پشت بام

در صورتی که ابعاد سازه هایی که روی پشت بام به هر منظوری نصب شده اند، از مقادیر عنوان شده  در جدول 2.5 بیشتر باشند، باید مطابق استانداردIEC62305-3  (VDE0185-305) تحت حفاظت سیستم حفاظت اولیه در برابر صاعقه قرار بگیرند.


جدول 2.5: اتصال سازه های پشت بام (به سیستم جذب)
جدول 2.5: اتصال سازه های پشت بام (به سیستم جذب)

دودکش هایی که برای دود و حرارت (SHE) در نظر گرفته شده اند باید در برابر برخورد صاعقه محافظت شوند.
دستگاه های حفاظت در برابر سرج، دستگاه های الکتریکی این تجهیزات را در برابر کوپلینگ القایی محافظت می کنند.


2.1.4 استفاده از اجزای طبیعی


2.1.5 فاصله ی جداسازی (s)


2.1.6 بار ناشی از وزش باد


2.1.7 انواع سیستم های پایانه هوایی

منابع

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir