چکیده

جریان صاعقه باید توسط حفاظت در برابر صاعقه دریافت شود.در صورتی که صاعقه مستقیما به این سیستم برخورد کند، سیستم حفاظت از صاعقه باید از آتش سوزی در ساختمان ممانعت کند.

کلمات کلیدی

سیستم حفاظت، صاعقه، حفاظت در برابر صاعقه

مقدمه

متن مقاله


جریان صاعقه باید توسط سیستم حفاظت در برابر صاعقه دریافت شود. در صورتی که صاعقه مستقیما به این سیستم برخورد کند، سیستم حفاظت از صاعقه  باید از آتش سوزی در ساختمان ممانعت کند.

سیستم های جذب صاعقه، نقطه ی برخورد بهینه را فراهم کرده و از طریق هادی های نزولی به سیستم ارتینگ وصل می شوند. برای جریان های صاعقه این مجموعه ( سیستم جذب، هادی نزولی و سیستم ارتینگ) یک مسیر هادی را که به زمین وصل می شود ایجاد می کنند.

سیستم های حفاظت در برابر صاعقه باعث ایجاد فضاهای حفاظت شده ای می شوند که ابعاد این فضا را می توان به طور مثال با استفاده از "روش گوی غلتان" مشخص کرد.

سیستم ارتینگ در کنار سیستم پایانه ی هوایی و هادی های نزولی، یک جزء لاینفک از سیستم حفاظت اولیه در برابر صاعقه است. جریان صاعقه باید به صورت ایمن به سیستم ارتینگ وصل شود و هیچ گونه جرقه یا قوسی به سازه ی فلزی وارد نشود. سیستم هم بندی، اتصال به ساختمان را فراهم می کند.


2.1 سیستم های پایانه ی هوایی

2.1.1 روش های طراحی سیستم های پایانه ی هوایی

2.1.1.1 روش گوی غلتان

2.1.1.2 روش زاویه ی حفاظتی

2.1.1.3 روش مش

2.1.2 تغییرات ناشی از دما

2.1.3 حفاظت اولیه در برابر صاعقه برای سازه های پشت بامی

2.1.4 استفاده از اجزای طبیعی

2.1.5 فاصله ی جداسازی

2.1.6 بار ناشی از وزش باد

2.1.7 انواع سیستم های پایانه هوایی

2.1.7.1 سیستم های عایق پایانه ی هوایی مقاوم در برابر ولتاژ بالا

2.1.7.1.1 دکل های عایق پایانه ی هوایی با کابل روکار ®isCon

2.1.7.1.2 دکل های عایق پایانه ی هوایی با کابل تو کار ®isCon

2.1.7.2 سیستم های جذب ایزوله

2.1.7.2.1 میله های جذب آلومینیومی

2.1.7.2.2 سیستم های میله ای جذب Tele

2.1.7.2.3 میله های GPR

2.1.7.3 اصول نصب برای ساختمان با بام مسطح

2.1.7.4 اصول نصب برای ساختمان با بام شیب دار/شیروانی

2.2 هادی های نزولی

2.2.1 روش های طراحی

2.2.1.1 تعداد و آرایش

2.2.1.2 استفاده از اجزای طبیعی

2.2.1.3 هادی های نزولی عایق مقاوم در برابر ولتاژ زیاد 

2.2.2 انواع هادی های نزولی

2.2.2.1 سیستم غیر ایزوله ی حفاظت در برابر صاعقه

2.2.2.2 سیستم  ایزوله ی حفاظت در برابر صاعقه

2.2.2.3 جاذب IsCon مقاوم در برابر ولتاژ زیاد

2.3 انواع سیستم زمین

2.3.1 روش های طراحی

2.3.1.1 میله های زمین نوع A

2.3.1.2 الکترود های زمین حلقه نوع B

2.3.1.3 زمین کردن فونداسیون نوع B

2.3.2 انواع

2.3.2.1 میله های زمین

2.3.2.2 تغار مشکی

2.3.2.3 تغار سفید

2.3.2.4 عایق کاری پیرامونی

2.3.2.5 کنترل پتانسیل

2.4 مواد و حفاظت در برابر خوردگی

2.4.1 مواد مناسب برای سیستم های پایانه ی هوایی و هادی های نزولی

2.4.2 مواد مناسب برای سیستم های ارتینگ

2.5 اجزای تست شده ی حفاظت در برابر صاعقه2. سیستم اولیه ی حفاظت در برابر صاعقه

سیستم اولیه ی حفاظت در برابر صاعقه شامل سیستم های جذب، ارستر ها و سیستم ارتینگ است. با استفاده از این اجزا می توان عملکرد های مورد انتظار از آن را فراهم کرد، که این عملکرد ها عبارتند از جذب صاعقه های مستقیم، تخلیه ی جریان صاعقه در ارت و توزیع آن در زمین (شکل 2.1).


شکل 2.1: اجزای سیستم اولیه ی حفاظت در برابر صاعقه 


1 - سیستم پایانه ی هوایی
2 - هادی نزولی
3 - سیستم ارتینگ
شکل 2.1: اجزای سیستم اولیه ی حفاظت در برابر صاعقه 1 - سیستم پایانه ی هوایی 2 - هادی نزولی 3 - سیستم ارتینگ

منابع

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir