چکیده

تعریف رسمی از کالیبراسیون توسط اداره ی اوزان و مقیاسها بدین شرح است: عملیاتی کردن اینکه در مرحله اول تحت شرایط معین رابطه ای بین مقادیر کمی با مقیاسها ی غیر مطمئن توسط استاندارد های اندازه گیری و نشانه های متناظر و مقیاس های وابسته غیر مطمئن ( از ابزار های کالیبره شده یا استاندارد ثانویه) ایجاد شده و در مرحله دوم از این داده برای گسترش یک رابطه برای ایجاد یک نتیجه اندازه گیری از یک نشانه استفاده میکند.

کلمات کلیدی

کالیبراسیون - اوزان و مقیاسها- مقیاسها ی غیر مطمئن-استاندارد- اندازه گیری

مقدمه

انواع کالیبراسیون تجهیزات کالیبراسیون میتوانند در انواع مختلف ابزارها قرار گیرند. 1-کالیبراسیون فشار 2-کالیبراسیون دما 3-کالیبراسیون شار 4-کالیبراسیون لوله 5-کالیبراسیون الکتریکی 6-کالیبراسیون مکانیکی

متن مقالهکالیبراسیون فشار

کالیبراسیون فشار یک عملگر کلیدی در میان چندین صنعت میباشد جایی که تجهیزات اندازه گیری جهت فرایند مانیتور و ایمنی و نوعا اندازه گیری گاز و فشار هیدرولیک استفاده شده است. 

مثالهایی از ابزارهای فشار که  به طور منظم و قانونی کالیبره شده اند بدین ترتیب است:

گیج های فشار دیجیتال

نشانه گر های دیجیتال

ترنزدیوسر ها

ترنزمیتر ها

گیج های فشار آنالوگ

بارومتر ها

گیج های تستکالیبراسیون دما


در همه فرایندهایی که خواندن دما نقش اساسی دارد کالیبراسیون دما تحت یک محیط کنترل شده  انجام میشود .

مثالهایی از تجهیزاتی که به  کالیبراسیون دما روی یک اصل تکرار شونده  نیاز دارند آورده شده است:

سیستم های فراگیری اطلاعات

ترمومتر ها/ترموکوپل ها

ترمومترهای شماره گیری

اتاقک ها/کوره ها

اندازه گیر های مادون قرمز

ترمیستور ها و PRTs

دوربین های حرارتیکالیبراسیون شاریک فلومتر یا سنسور شار یک وسیله تست میباشد که مقدار شار حجمی و یا جرمی خطی و یا غیر خطی یک مایع و یا گاز را اندازه میگیرد.مقدار شار به سرعت ی که در آن یک فرایند مایع در حال حرکت میان خطوط لوله  , روزنه ها یا جریانهایی در یک زمان  مشخص است  اشاره میکند. و مهندسان ابزار دقیق  نیاز است که این مقدار را اندازه گیری کنند برای تنظیم سرعت و نفوذ فرایند شار صنعتی و وسایل دیگر.

4 نوع از فلومترها که به طور منظم نیاز به کالیبراسیون دارند :

فلومتر های جرمی حرارتی

فلومتر های سطحی

روتامترز -گازی و هوایی

توربین مترز


کالیبراسیون لوله

برای آزمایشگاه هایی که به طور منظم از این ابزار اندازه گیری استفاده میکنند کالیبراسیون لوله برای  نتایج اندازه گیری لوله دقیق حساس است. همه انواع لوله که در آزمایشگاه ها استفاده شده اند : یک کاناله یا چند کاناله درجه بندی لوله دستی یا الکترونیکی باید از جنبه ها و پروتوکول های مختلفی از فرایند کالیبراسیون  پیروی کنند .

موضوع اصلی کالیبراسیون درجه بندی لوله اطمینان از این است که دقت لازم در اندازه گیری وجود دارد


کالیبراسیون الکتریکی

کالیبراسیون الکتریکی به فرایند تصدیق اجرا ی هر ابزاری که اندازه میگیرد یا  پارامترهای الکتریکی را تست میکند اشاره دارد  مثل : ولتاژ . جریان. مقاومت . القا . ظرفیت . زمان و تناوب.

ابزارهایی که اغلب برای کالیبراسیون الکتریکی  استفاده میشوند:

واقعه نگار های داده

اندازه گیر های الکتریکی

مولتی متر ها

اسییلوسکوپ ها

شمارنده های فرکانس


کالیبراسیون مکانیکی

در میان فاکتور های مکانیکی  جرم . نیرو . بعد . زاویه . ولوم. صافی . گشتاور و لرزش  در شرایط کنترل شده دما کالیبره شده اند.

مثالهایی از ابزار هایی که با کالیبراسیون مکانیکی  به طور منظم  تست شده  اند شامل:

شتاب سنج ها

مقیاس ها/بالانس ها

لودسل ها و گیج های نیرو


دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir