چکیده

در این مقاله مقایسه ای از لحاظ فنی و اقتصادی بین الکترود زمین صفحه ای و الکترود زمین مشبک صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

الکترود زمین صفحه، الکترود زمین مشبک، مقاومت الکترود زمین، نرم افزار CDEGS، مواد کاهنده، ماژول MALT

مقدمه

متن مقاله


در این مقاله مقایسه ای از لحاظ فنی و اقتصادی بین الکترود زمین صفحه ای و الکترود زمین مشبک صورت گرفته است. مقایسه فنی شامل بررسی مقاومت هر یک از این نوع الکترودها و نحوه توزیع پتانسیل بر روی سطح زمین بوده و در انجام شبیه سازی عمق دفن هر این دو نوع الکترود و با ابعاد آن ها یکسان در نظر گرفته می شود. همچنین به منظور بررسی دقیقتر موضوع، این امر در هر دو حالت نصب الکترود به صورت افقی و عمودی مورد بررسی قرار گرفته است.


دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir