چکیده

آمپرمتر از خیلی جهات شبیه کنتور آب می باشد که میزان آب مصرف شده منازل را اندازه می‌گیرد. هر دو دستگاه آمپرمتر و کنتور آب باید طوری در مدار قرار گیرند که جریانهای الکتریسیته و آب از آنها بگذرد، تا بتوان شدت جریان را اندازه گرفت.

کلمات کلیدی

نحوه استفاده از آمپرمتر

مقدمه

متن مقاله


نحوه استفاده از آمپرمتر

آمپرمتر مقدار شدت جریانی را که از آن میگذرد، بوسیله یک عقربه که در روی صفحه درجه بندی شده حرکت میکند، نشان میدهد. آمپرمتر از خیلی جهات شبیه کنتور آب می باشد که میزان آب مصرف شده منازل را اندازه می‌گیرد. هر دو دستگاه آمپرمتر و کنتور آب باید طوری در مدار قرار گیرند که جریانهای الکتریسیته و آب از آنها بگذرد، تا بتوان شدت جریان را اندازه گرفت. آمپرمتر نیز باید طوری در مدار قرار گیرد که تمام جریان الکتریسته از ان بگذرد، تا بتوان تمام شدت جریان الکتریکی را بوسیله آن اندازه گرفت. این نوع اتصال را اتصال متوالی یا سری می‌گویند. یعنی اجزا تشکیل دهنده مدار در یک خط مستقیم (یک مسیر هدایت کننده) به یکدیگر اتصال دارند. همانند شکل زیر آمپرمتر باید به صورت سری در مدار قرار بگیرد


مراحل قرار دادن آمپرمتر در مدار

برای قرار دادن آمپرمتر در مدار سری به ترتیب زیر عمل کنید. 1-منبع تغذیه مدار را قطع یا خاموش کنید. 2-آن قسمت از مدار را که می خواهید آمپرمتر در آن قرار دارد، باز کنید یا ببرید. 3-سر مثبت آمپرمتر را به سیمی که به قطب مثبت پیل یا فاز می‌رود، وصل کنید. 4-انتهای منفی آمپرمتر را به سیمی که به قطب منفی پیل یا نول می‌رود، وصل کنید. مراحل 4 , 3 (که عبارتند از انتقال مثبت به مثبت ، منفی به منفی) را دقت در پلاریته می‌نامند و این امر مهم است. زیرا دستگاه اندازه گیری آمپرمتر شدت جریان را در یک جهت نشان می‌دهد. اگر دستگاه اندازه گیری را بطور عکس در مدار قرار دهیم، چون جریان در جهت عکس (که مناسب آمپرمتر نیست) از آن می‌گذرد و انحراف عقربه بوجود می‌آید که باعث شکسته شدن یا خم شدن آن می‌گردد(در آمپرمترهای آنالوگ) و در آمپرمترهای دیجیتالی باعث نمایش منفی مقدار جریان می شود. فیش قرمز را به جک قرمز آمپرمتر و فیش سیاه را به جک سیاه در بالای آمپرمتر وصل کنید.


اگر آمپرمتر از نوع دیجیتالی باشد ، کافی است سیم های رابط آمپرمتر در محل های COM و A و برای جریان های کوچکتر COM و mA نصب شوند. اینجا نیز در صورت جابجا نصب نمودن سیم ها فقط عدد مورد نظر منفی نشان داده می شود. باید قبل از نصب در مدار، در حالت AC و DC قرار داده شده (برحسب نیاز) سپس رنج آن را در بالاترین حالت قرار داده (در صورت عدم اطلاع از مقدار جريان) و آن را به صورت سري در مدار مورد نظر قرار دهيد. به عنوان مثال اگر سلکتور را روی عدد 0.5 قرار دهیم دستگاه حداکثر تا 0.5 میلی آمپر می تواند اندازه گیری کند واگر روی 10 باشد حداکثر تا 10 میلی آمپر و چنانچه روی250 باشد حداکثر تا 250 میلی آمپر اندازه مي گیرد. و در صورتی که جریان مدار بیشتر از رنج اتخابی سلکتور باشد، آمپرمتر مقدار 1 را نشان می دهد.و در آمپرمترهای آنالوگ در صورتي که عقربه آمپرمتر انحراف کمی داشت آنرا پله پله حساس کرده تا بیشترین انحراف را به خود بگیرد. آمپرمتر عقربه ای در صورت جابجا نصب کردن سیم های دو سر آمپرمتر در جهت عکس منحرف می شود که در صورت مشاهده این عمل جای سیم های ورودی آمپرمتر باید تعویض شود.

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این مقاله هستید؟

نمایش محصول

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir