• تعداد بازدید: 77

سیستم های عایقی حفاظت دربرابر حریق شرکت OBO شامل pyroplate fiber ,pyromix ,pyrocomb intube, pyrosit NG ,pyrobag , pyroplug series ,pyrowrap ,pyroliq می باشد