این نوع خازن ها با کیس برقدار یا بی برق ساخته می شود. این خازن ها جهت کاربردهای اصلاح ضریب توان و مدارات مبارزه با هارمونیک استفاده می شوند و تا ولتاژ 2.5kV و تا ظرفیت 700 میکروفاراد و تا توان 6000kVar ساخته شده اند.همچنین این خازن ها در ولتاژ و ظرفیت مورد نیاز قابل سفارش می باشند. از جمله خصوصیات این خازن ها: - بدنه مسی - بدنه برق دار یا بدون برق - خنک سازی با آب شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های کوره های القایی (تا 10kHz) فعالیت دارد.

تعداد بازدید: 576

محصولات
 • مدل: FRJJS
 • کد سفارش: FRJJS 2040
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 1.8 کیلو ولت و تا ظرفیت 32 میکروفاراد با حداکثر توان 1000kVar و حداکثر جریان نامی 700 آمپر و فرکانس 6KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 وEN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

 • مدل: FRJJS
 • کد سفارش: FRJJS 3040/41
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 2 کیلو ولت و تا ظرفیت 150 میکروفاراد با حداکثر توان 1760kVar و حداکثر جریان نامی 990 آمپر و فرکانس 3KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 وEN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

 • مدل: FRJJS/FRHJS
 • کد سفارش: FRJJS/FRHJS 3030
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 2 کیلو ولت و تا ظرفیت 128 میکروفاراد با حداکثر توان 2000kVar و حداکثر جریان نامی 1250 آمپر و فرکانس 4KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 وEN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

 • مدل: FUJJS
 • کد سفارش: FUJJS 5032/40/46/50/60
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 1.5 کیلو ولت و تا ظرفیت 600 میکروفاراد با حداکثر توان 2827kVar و حداکثر جریان نامی 2000 آمپر و فرکانس 1.5KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 وEN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

 • مدل: FUHJS
 • کد سفارش: FUHJS 7040/45/60
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • این نوع خازن ها با کیس بدون برق جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 2.75 کیلو ولت و تا ظرفیت 995 میکروفاراد با حداکثر توان 4495kVar و حداکثر جریان نامی 1998 آمپر و فرکانس 1.1KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 و EN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

 • مدل: FRJJS
 • کد سفارش: FRJJS 5232/40/50/60
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 1 کیلو ولت و تا ظرفیت 696 میکروفاراد با حداکثر توان 4000kVar و حداکثر جریان نامی 4200 آمپر و فرکانس 8KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 و EN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

 • مدل: FUHJS
 • کد سفارش: FUHJS 6032/40/45
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • این نوع خازن ها با کیس بدون برق جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 1.5 کیلو ولت و تا ظرفیت 497 میکروفاراد با حداکثر توان 5625kVar و حداکثر جریان نامی 4021 آمپر و فرکانس 3.75KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 و EN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

 • مدل: FRHJS
 • کد سفارش: FRHJS 6132/40/45
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • این نوع خازن ها با کیس بدون برق جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 2 کیلو ولت و تا ظرفیت 497 میکروفاراد با حداکثر توان 5000kVar و حداکثر جریان نامی 4000 آمپر و فرکانس 5KHz ساخته شده اند.

 • مدل: FRJJS
 • کد سفارش: FRJJS 7302/04
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 2 کیلو ولت و تا ظرفیت 680 میکروفاراد با حداکثر توان 5724kVar و حداکثر جریان نامی 5026 آمپر و فرکانس 10KHz مطابق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 و EN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

 • مدل: FRJJS
 • کد سفارش: FRJJS 7620/25/40
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 2 کیلو ولت و تا ظرفیت 636 میکروفاراد با حداکثر توان 6000kVar و حداکثر جریان نامی 3000 آمپر و فرکانس 5KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 و EN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

صفحه 1 از 1