پریزهای برق با عملکرد کلیدیتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

پریز‌های برقی که به صورت کلید برق تهیه شده‌اند و با بالا یا پایین زدن کلید، جریان برق بدون نیاز به کشیدن وسیله برقی از پریز قطع می‌شود.