صاعقه ای به شکل قلبتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

صاعقه ای بسیار زیبا که شبیه به قلب تشکیل شده است.