اجزای موتور DCتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

1-Stator 2-Stator coil3-Commutator 4-Brushes 5- Axis of rotation 6-Rotor 7-Rotor coil