اتصال خط هوایی به زمینیتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

محل اتصال خط انتقال دو مداره هوایی به زمینی