اتصال خط هوایی به زمینی

تعداد بازدید: 50

محل اتصال خط انتقال دو مداره هوایی به زمینی

برچسب ها