آتش سوزی توربین بادیتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید: