پست 400 کیلوولت GISتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

پست GIS فشار قوی 400 کیلوولت با عایق گازی SF6