مدار کنترل موتورتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

کنترل کننده دور و گشتاور موتورالکتریکی برای انتقال انرژی از منبع آن به فرآیند تحت کنترل است .