وضعیت برخی از پایه های برق در شمال ایرانتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

وضعیت برخی از پایه های برق در شمال ایران